Select Page

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน ตัดหญ้าด้านหน้าศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเทศบาลตำบลสูงเนิน (ช่วงบ่าย)
เทศบาลตำบลสูงเนิน