Select Page

24 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหาร,ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อำนวยการกองคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อำนวยการกองช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่น 3 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค นครราชสีมา โดยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

เทศบาลตำบลสูงเนิน