Select Page
? ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน
เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
?ประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์?
?ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. 2565
?ผ่านทาง QR CODE และสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th

 

files_120749_1

เทศบาลตำบลสูงเนิน