Select Page
9 พฤษภาคม 2565
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
🔸 ได้เข้าพบนายไพทูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน เพื่อรับฟังข้อราชการและคำชี้แนะและข้อแก้ไข..ในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
พร้อมที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน..ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความรัก ความเมตตาและกรุณาให้คำชี้แนะปัญหาต่างๆและข้อคิดที่ดีๆ..เพื่อที่จะได้พัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนินของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

เทศบาลตำบลสูงเนิน