เลือกหน้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
🔶 ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่ นางบังอร เสนาค บ้านเลขที่ 458 หมู่ 8 ชุมชนสุขาวดี ภายหลังจากได้รับการปรับปรุงตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2565 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 🎉😁✌️
เทศบาลตำบลสูงเนิน