Select Page
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน ตัดหญ้าเกาะกลางถนน หน้าโรงเรียนแหลมทอง ถึง รั้วโรงพยาบาลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน