Select Page
ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน
เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) เทศบาลตำบลสูงเนิน
🔸 วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 🔸
 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลสูงเนิน

ประชาสัมพันธ์-Social-เชิญประชาคมท้องถิ่น-2565

_________________________________________________________________________________________________

เทศบาลตำบลสูงเนิน