เลือกหน้า

วันที่ 20 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายกณัฐกาล สุวรรณ และ นางสาวอัจฉราพร สุวรรณ รองนายกเทศมนตรี / สมาชิกสภา / ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้เดินทางไปมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ..ในเขตชุมชนของเทศบาลตำบลสูงเนิน..ด้วยความรักและปราถนาดี..ห่วงใยและใส่ใจ..จากเทศบาลตำบลสูงเนิน (กลุ่มสูงเนินคิดใหม่ ทำใหม่) ณัฐ Ok.
เทศบาลตำบลสูงเนิน