Select Page

15 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน
🔹 ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก ของดีเมืองสูงเนิน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565
โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน และนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในครั้งนี้ด้วย
เทศบาลตำบลสูงเนิน