เลือกหน้า

? ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน

เเรื่อง ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสูงเนินร่วมทำแบบสอบถามเสนอปัญหาและความต้องการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าว

ไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมของเทศบาลตำบลสูงเนิน

? ท่านสามารถร่วมทำแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ได้ที่

_____________________________________________________________________________________________________

เทศบาลตำบลสูงเนิน