เลือกหน้า

? ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน

เรื่อง กำหนดการลงพื้นที่ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

ประจำปีงบประมาณ 2565

? ชุมชน บ้านหันสามัคคี ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

_____________________________________________________________________________________________________

เทศบาลตำบลสูงเนิน