Select Page
วันที่ 25 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวชุมชนกลางบ้านพัฒนา,ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง ,
ชุมชนญาติเจริญ กม.2 , ชุมชนบูรพาสามัคคี ,ชุมชนเบญจมิตร , ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์ ,
นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้ ประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล,
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่เทศบาล
มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงโควิด-19 ได้แก่
? ชุมชนกลางบ้านพัฒนา
? ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง
? ชุมชนญาติเจริญ กม.2
? ชุมชนบูรพาสามัคคี
? ชุมชนเบญจมิตร
? ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์
? ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน