เลือกหน้า

? ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง การจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน ประจำปี 2565

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

กิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน ร่วมกับอำเภอสูงเนิน ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเงินสมทบทุนในการทำกิจกรรมการกุศล ดังนี้

1. สมทบทุนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้
2. การช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ยากจนและด้อยโอกาส
3. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน
4. ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และเหตุฉุกเฉิน
5. การรับบริจาคโลหิต และสมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมน้ำใจ-กาชาด

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน