เลือกหน้า

ประกาศ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) “งดให้ งดรับ”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสูงเนินทุกคนจะไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล

จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกชนิด ทุกเทศกาล ทุกโอกาส เพื่อสร้างค่านิยมสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

เทศบาลตำบลสูงเนิน