Select Page
วันที่ 21 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลสูงเนิน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวชุมชนญาติเจริญ กม.2,ชุมชนเบญจมิตร ,
ชุมชนแสงไทยประปา ,ชุมชนกลางบ้านพัฒนา ,
ชุมชนสุขาวดี , ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา
นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้ สมาชิกสภาเทศบาล,
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่เทศบาล
มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงโควิด-19 ได้แก่
? ชุมชนญาติเจริญ กม.2
? ชุมชนเบญจมิตร
? ชุมชนแสงไทยประปา
? ชุมชนกลางบ้านพัฒนา
? ชุมชนสุขาวดี
? ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา
? ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน