เลือกหน้า

วันที่ 24 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน
ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2566 โดยการนำบุคลากรเทศบาลตำบลสูงเนินไหว้ศาลพระภูมิเพื่อความเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน พร้อมทำความสะอาดบริเวณแยกศาลตาปู่ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนาและบริเวณอาคารสำนักงาน

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน