Select Page

กิจกรรม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล  สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน

ได้ลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่กองช่าง เพื่อสำรวจเส้นทางจากทางโค้งชุมชนบูรพาสามัคคี

ไปยังเส้นทางศูนย์วัฒนธรรมและถนนเทศบาล 11 สายยุทธศาสตร์

พร้อมกับรับฟังปัญหาน้ำท่วมขังและปัญหาที่เกี่ยวข้อง จากพี่น้องในชุมชนบูรพาสามัคคี

และนำปัญหาดังกล่าวมาทำการปรับปรุงและขยายไหล่ทาง พร้อมกับแก้ไขปัญหาระบบท่อระบายน้ำ

ให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย

ในการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว

 ?รักและห่วงใยและใส่ใจ..จากเทศบาลตำบลสูงเนิน?

เทศบาลตำบลสูงเนิน