เลือกหน้า

วันที่ 7 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ประธานสภาเทศบาล,รองประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยมีคุณเทืองทิพย์ ลีลาเจริญพร เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสูงเนิน เป็นวิทยากรในการบรรยาย และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลสูงเนิน