เลือกหน้า

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลสูงเนิน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน ชั้น 3 โดยมีนาย กฤษณธร เลิศสำโรง นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดประชาพิจารณ์ ในครั้งนี้
 
เทศบาลตำบลสูงเนิน