Select Page
วันที่ 29 ธันวาคม 2564
เทศบาลตำบลสูงเนิน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ชุมชนสว่างแสงธรรม
โดยได้รับการสนับสนุนร่วมกับ นายทองดี สิริวัฒนทรัพย์
นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้
นางสาวอัจฉราพร สุวรรณ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ส่งมอบบ้านที่ปรับปรุงและซ่อมแซม
เลขที่ 279 หมู่ที่ 3 ชุมชนสว่างแสงธรรมให้แก่
นางสารภี รามสูงเนิน เนื่องจากน้ำท่วมเป็นประจำทำให้บ้านทรุดอยู่กับพื้นดิน
ขอขอบพระคุณ
นายทองดี สิริวัฒนทรัพย์ มาณ. โอกาสนี้ค่ะ ??

เทศบาลตำบลสูงเนิน