เลือกหน้า

ตามที่ได้มีการตรวจพบว่าพนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน

ติดเชื้อโควิด – 19 จำนวน 5 ราย นั้น

เทศบาลตำบลสูงเนินได้มีมาตรการในการควบคุมโรค เพื่อระงับ ยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังนี้

 

 

ปชส-ปิด-5-วัน

เทศบาลตำบลสูงเนิน