เลือกหน้า

ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ

หรือมาติดต่องานราชการตามภารกิจของเทศบาลตำบลสูงเนิน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน)

ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 

1-12

เทศบาลตำบลสูงเนิน