Select Page
📢 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของท่าน
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสูงเนิน
🔸 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลสูงเนินจึงเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผ่านทาง Facebook และ เว็บไซต์เทศบาลตำบลสูงเนิน
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาความต้องการมายังเทศบาลตำบลสูงเนิน มา ณ โอกาสนี้
🙏
เทศบาลตำบลสูงเนิน