Select Page

ประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน 

🔸เรื่องขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ ประจำปี 2564

🟠 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งเวลาในการดับกระแสไฟฟ้าดังนี้
🔹 บริเวณหลังอำเภอสูงเนิน
เวลา 09.30-11.00 (โดยประมาณ)
🔹 บริเวณหน้าวัดใหญ่สูงเนิน
เวลา 11.00-12.30 (โดยประมาณ)
🔹 บริเวณหน้าโรงเรียนประชารัฐสามัคคี
เวลา 13.30-15.00 (โดยประมาณ)
🔹 บริเวณข้างวัดใหญ่สูงเนิน
เวลา 15.00-16.30 (โดยประมาณ)
** หากท่านใดประสงค์ที่จะเดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของท่าน ในช่วงเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงาน **
                                                                       🔺 โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน ทราบด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เทศบาลตำบลสูงเนิน