Select Page
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลสูงเนิน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวชุมชนกลางบ้านพัฒนา,
ชุมชนแสงไทยประปา,ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ
นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
และเจ้าหน้าที่เทศบาล
🔷 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงโควิด-19 3 ชุมชน ได้แก่
🔸 ชุมชนกลางบ้านพัฒนา
🔸 ชุมชนแสงไทยประปา
🔸 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ
🔹 ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน