Select Page
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสูงเนิน
ตัดหญ้าบริเวณโรงแปรรูปสุกร จนถึงหลังโรงเลื่อยจักรสุวรรณ

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน