Select Page
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19
🔸 ชุมชนประตูน้ำ 1 หลัง
🔸 ชุมชนบูรพาสามัคคี 1 หลัง
🔸 ชุมชนกลางบ้านพัฒนา 1 หลัง
🔷 ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากครอบครัวเทศบาลตำบลสูงเนิน

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน