Select Page

?เปิดให้จำหน่ายสินค้า (เฉพาะบางโซน/ ล๊อค)

ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564?

1) โดยจะเปิดให้ขายได้เฉพาะบางล๊อคที่มีสัญญา และมีผลตรวจทั้งสองรอบแล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร)
2) ส่วนแม่ค้าที่ไม่มีสัญญา (ล๊อคเร่) ปิดต่ออีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-27 ตุลาคม 2564โดยจะต้องมาตรวจ ATK ที่เทศบาลในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 อีกครั้ง หากผลลบ
จึงจะอนุญาตให้เข้าขายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้
3) อาคารพาณิชย์ เปิดขายได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 จะปิดเฉพาะบางอาคารเท่านั้น
เทศบาลตำบลสูงเนิน