เลือกหน้า

โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

1 การคมนาคมขนส่ง

ทางบก เทศบาลตำบลสูงเนินมีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่สำคัญคือ

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางหลักในการติดต่อกับจังหวัดและอำเภอต่างๆ

– ระยะทางจากกรุงเทพฯ – สูงเนิน 224 กิโลเมตร

– ระยะทางจากสูงเนิน – นครราชสีมา 37 กิโลเมตร

2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2161 (ถนนมิตรสัมพันธ์) เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับถนนสายอื่นๆ ในเขตเทศบาล

ถนนสายยุทธศาสตร์ (เดิมคือแนวถนนมิตรภาพ) แต่ราษฎรไม่ค่อยนิยมใช้ขณะนี้ทางราชการดำเนินการปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมแล้ว โดยเชื่อมระหว่างตำบลมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือเก่า ตำบลสูงเนิน และตำบลกุดจิก
ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพมหานคร – อุบลราชธานีและสายกรุงเทพมหานคร – หนองคาย โดยมีสถานีจอดที่สถานีรถไฟสูงเนินซึ่งมีอายุร้อยกว่าปี สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และยังมีสภาพดีสวยงามเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสูงเนินระยะทางจากกรุงเทพมหานคร-สูงเนิน 224 กิโลเมตร และระยะทางจากสูงเนิน-นครราชสีมา 37 กิโลเมตร

โครงข่ายถนนภายในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน

การจราจรในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ถนนสายหลักในการสัญจรไปมาเทศบาลใช้ระบบ ONE WAY ทำให้ไม่มีปัญหาด้านการจราจรติดขัด แต่จะมีปัญหาบ้างเป็นบางจุด เรื่องการจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การจราจรส่วนใหญ่ใช้ถนนสายหลัก คือ ถนนมิตรสัมพันธ์

สภาพถนนในเขตเทศบาล ปัจจุบันอยู่ในสภาพดี ซึ่งถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ทั้งหมด 173 สาย ระยะทางรวม 79.596 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 162 สาย ระยะทางรวม 71.901 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 8 สาย ระยะทางรวม 6.565 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 3 สาย ระยะทางรวม 1.13 กิโลเมตร

2 การไฟฟ้า

การให้บริการด้านไฟฟ้าของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสูงเนินอยู่ในความรับผิดชอบ และดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน ซึ่งได้ให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนภายในเขตเทศบาล อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อปริมาณความต้องการ โดยเทศบาลจัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเอง อาคารสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 154 ม.11 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

3 การประปา

การให้บริการด้านประปาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสูงเนินอยู่ในความรับผิดชอบ และดำเนินงานโดยการประปาส่วนภูมิภาคสีคิ้ว ซึ่งใช้น้ำดิบจากลำตะคลอง ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

4 โทรศัพท์

โทรศัพท์ มีชุมสายโทรศัพท์สำหรับให้บริการขยายเขต 1 ชุมสาย และมีสำนักงานบริการที่สำนักงานบริการโทรศัพท์สีคิ้ว

5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง

ในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง เพื่อใช้ในการ รับ – ส่ง พัสดุและบริการไปรษณีย์ไทย และบริษัทเอกชนในการให้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุ จำนวน 2 บริษัท

Kerry มีศูนย์ให้บริการลูกค้า ดังนี้
– สาขาที่ 1 ร้านพาร์เซลช็อบ 898/4-5 หมู่ที่ 8 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ห่างจากเทศบาลประมาณ 1.51 กิโลเมตร

– สาขาที่ 2 ร้านพาร์เซลช็อบ 289 หมู่ที่ 8 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ห่างจากเทศบาลประมาณ 1.68 กิโลเมตร

– สาขาที่ 3 จุดบริการร้านค้าพาร์ทเนอร์ 237,237/1-3 หมู่ที่ 15 อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ห่างจากเทศบาลประมาณ 2.91 กิโลเมตร

– สาขาที่ 4 จุดบริการร้านค้ารายย่อย 92/21 หมู่บ้านนินชาพร 4 หมู่ที่ 15 อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา ห่างจากเทศบาลประมาณ 4.68 กิโลเมตร

– สาขาที่ 5 จุดบริการร้านค้ารายย่อย 92/21 หมู่บ้านนินชาพร 4 หมู่ที่ 15 อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา ห่างจากเทศบาลประมาณ 4.68 กิโลเมตร

J&T Express สาขาปากทางสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน