เลือกหน้า

ข้อมูลประชากร

ข้อมูลเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563)

ปี พ.ศ. จำนวนประชากร (คน) จำนวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม
2559 4,783 5,327 10,110 5,865
2560 4,759 5,310 10,069 5,961
2561 4,739 5,290 10,029 6,030
2562 4,728 5,282 10,010 6,060
2563 4,643 5,238 9,881 6,286

 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

อายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

อายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า 1 ปี

31

23

54

อายุ 29 ปี

49

69

118

อายุ 1 ปี

39

32

71

อายุ 30 ปี

63

75

138

อายุ 2 ปี

44

36

80

อายุ 31 ปี

63

59

122

อายุ 3 ปี

64

43

107

อายุ 32 ปี

44

88

132

อายุ 4 ปี

57

55

112

อายุ 33 ปี

58

58

116

อายุ 5 ปี

66

64

130

อายุ 34 ปี

61

53

114

อายุ 6 ปี

64

50

114

อายุ 35 ปี

73

68

141

อายุ 7 ปี

57

59

116

อายุ 36 ปี

75

68

143

อายุ 8 ปี

57

49

106

อายุ 37 ปี

63

67

130

อายุ 9 ปี

44

51

95

อายุ 38 ปี

70

69

139

อายุ 10 ปี

55

58

113

อายุ 39 ปี

81

56

137

อายุ 11 ปี

44

44

88

อายุ 40 ปี

74

90

164

อายุ 12 ปี

56

47

103

อายุ 41 ปี

85

77

162

อายุ 13 ปี

51

56

107

อายุ 42 ปี

81

81

162

อายุ 14 ปี

62

48

110

อายุ 43 ปี

82

87

169

อายุ 15 ปี

55

52

107

อายุ 44 ปี

77

100

177

อายุ 16 ปี

55

51

106

อายุ 45 ปี

88

69

157

อายุ 17 ปี

52

50

102

อายุ 46 ปี

88

84

172

อายุ 18 ปี

65

53

118

อายุ 47 ปี

80

75

155

อายุ 19 ปี

44

49

93

อายุ 48 ปี

63

77

140

อายุ 20 ปี

56

40

96

อายุ 49 ปี

76

82

158

อายุ 21 ปี

59

42

101

อายุ 50 ปี

71

86

157

อายุ 22 ปี

46

55

101

อายุ 51 ปี

69

66

135

อายุ 23 ปี

64

66

130

อายุ 52 ปี

64

79

143

อายุ 24 ปี

69

63

132

อายุ 53 ปี

68

88

156

อายุ 25 ปี

51

67

118

อายุ 54 ปี

61

69

130

อายุ 26 ปี

77

72

149

อายุ 55 ปี

74

91

165

อายุ 27 ปี

69

61

130

อายุ 56 ปี

53

77

130

อายุ 28 ปี

68

66

134

อายุ 57 ปี

75

67

142

อายุ 58 ปี

54

72

126

อายุ 80 ปี

20

16

36

อายุ 59 ปี

59

67

126

อายุ 81 ปี

17

25

42

อายุ 60 ปี

52

85

137

อายุ 82 ปี

15

25

40

อายุ 61 ปี

49

92

141

อายุ 83 ปี

7

24

31

อายุ 62 ปี

65

87

152

อายุ 84 ปี

12

18

30

อายุ 63 ปี

44

97

141

อายุ 85 ปี

11

24

35

อายุ 64 ปี

41

96

137

อายุ 86 ปี

7

17

24

อายุ 65 ปี

62

78

140

อายุ 87 ปี

3

17

20

อายุ 66 ปี

44

83

127

อายุ 88 ปี

4

13

17

อายุ 67 ปี

40

55

95

อายุ 89 ปี

5

10

15

อายุ 68 ปี

53

66

119

อายุ 90 ปี

2

5

7

อายุ 69 ปี

48

56

104

อายุ 91 ปี

0

6

6

อายุ 70 ปี

36

57

93

อายุ 92 ปี

4

4

8

อายุ 71 ปี

34

50

84

อายุ 93 ปี

2

5

7

อายุ 72 ปี

29

46

75

อายุ 94 ปี

3

3

6

อายุ 73 ปี

32

55

87

อายุ 95 ปี

2

1

3

อายุ 74 ปี

28

42

70

อายุ 96 ปี

1

0

1

อายุ 75 ปี

25

35

60

อายุ 97 ปี

2

0

2

อายุ 76 ปี

22

29

51

อายุ 98 ปี

0

0

0

อายุ 77 ปี

16

44

63

อายุ 99 ปี

1

0

1

อายุ 78 ปี

19

22

41

อายุ 100 ปี

1

0

1

อายุ 79 ปี

17

32

49

มากกว่า 100 ปี

2

2

4

แสดงจำนวนประชากรตามช่วงอายุ

หัวข้อประเภทประชากร ชาย หญิง หมายเหตุ
จำนวนประชากร (เด็ก) 798 72 อายุต่ำกว่า 1 ปี – อายุ 14 ปี
จำนวนประชากร (เยาวชน) 561 536 อายุ 15 ปี – อายุ 24 ปี
จำนวนประชากร (วัยแรงงาน) 2,990 3,120 อายุ 15 ปี – อายุ 59 ปี
จำนวนประชากร (ผู้สูงอายุ) 292 860 อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
รวม 4,643 5,238 9,881
เทศบาลตำบลสูงเนิน