เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสูงเนิน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัครแกนนำสุขภาพ...

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567)

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลสูงเนิน ทำแบบสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่...

ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศกำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...
เทศบาลตำบลสูงเนิน