Select Page

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน ลงพื้นไปสำรวจการวางท่อระบายน้ำและขุดลอกร่องน้ำใน”ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ”..เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน

9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย รองประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองช่าง...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าพบนายอำเภอสูงเนิน เพื่อรับฟังข้อราชการและคำชี้แนะและข้อแก้ไข..ในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน

9 พฤษภาคม 2565 นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าพบนายไพทูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน เพื่อรับฟังข้อราชการและคำชี้แนะและข้อแก้ไข..ในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน ลงพื้นที่กำกับติดตามและดูแลเจ้าหน้าที่ตรวจรับงาน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน”

5 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาลเทศบาลและผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่กำกับติดตามและดูแลเจ้าหน้าที่ตรวจรับงาน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน”...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลสูงเนิน..นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยรองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน 1...
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสูงเนิน ล้างตลาดเช้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสูงเนิน ล้างตลาดเช้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสูงเนิน ล้างตลาดเช้า 1 2 4 5 6 7...
เทศบาลตำบลสูงเนิน