Select Page

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน ลงพื้นไปสำรวจการวางท่อระบายน้ำและขุดลอกร่องน้ำใน”ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ”..เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน

9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย รองประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองช่าง...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน เข้าพบนายอำเภอสูงเนิน เพื่อรับฟังข้อราชการและคำชี้แนะและข้อแก้ไข..ในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนิน

9 พฤษภาคม 2565 นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วย รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าพบนายไพทูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน เพื่อรับฟังข้อราชการและคำชี้แนะและข้อแก้ไข..ในการที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน ลงพื้นที่กำกับติดตามและดูแลเจ้าหน้าที่ตรวจรับงาน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน”

5 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลสูงเนิน โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาลเทศบาลและผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่กำกับติดตามและดูแลเจ้าหน้าที่ตรวจรับงาน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน”...

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) เทศบาลตำบลสูงเนิน

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลสูงเนิน เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) เทศบาลตำบลสูงเนิน วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๓...

📢 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดที่เว็บไซต์ข้างล่างค่ะ https://www2.nakhonratchasima.go.th หัวข้อ “ส่วนราชการ” หัวข้อย่อย “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” 1...
เทศบาลตำบลสูงเนิน