เลือกหน้า
📣ประชาสัมพันธ์แบบสำรสจออนไลน์ SDG “SDG Online Survey”
แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบออนไลน์
เทศบาลตำบลสูงเนิน