เลือกหน้า

วันที่ 5 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นตัวแทนส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของชุมชนให้กับคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ ดังนี้

1. ชุมชนบูรพาสามัคคี

2. ชุมชนบ้านเหล่าโน่นค่า-ออมสินพัฒนา

3. ชุมชนบ้านหันสามัคคี

4. ชุนชนประตูน้ำกลางบ้านร่วมใจ

5. ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง

+12
ความรู้สึกทั้งหมด

Noy Loveis, พรทิพย์ สะออนรัมย์ และ คนอื่นๆ อีก 12 คน

เทศบาลตำบลสูงเนิน