เลือกหน้า

แจ้งประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้าเผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการและโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) โดยการสแกน QR Code ตามหนังสือที่แจ้งมาพร้อมนี้ก็สามารถเข้าถึงหนังสือและโปรแกรมได้ทันที

เทศบาลตำบลสูงเนิน