เลือกหน้า

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รพ.สูงเนิน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน ร่่วมโครงการพัฒนาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสูงเนิน
เทศบาลตำบลสูงเนิน