เลือกหน้า
วันที่ 23 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน กองการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน” ได้นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน ไปทัศนศึกษา นอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้เรืองสัตว์ต่างๆด้วยตนเองในการมาศึกษานอกห้องเรียนในครั้งนี้
เทศบาลตำบลสูงเนิน