เลือกหน้า
วันที่ 24 สิงหาคม 2566
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พร้อมด้วยสมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
🔷กรณีวาตภัย จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 2,200บาท
🔸นางสุวรรณา คำสูงเนิน ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ จำนวนเงิน 700 บาท
🔸นายปรีชา นพไธสง ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินทุนสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติที่เป็นอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวนเงิน 1,500 บาท
🔷กรณีอัคคีภัย จำนวน 1 ราย ได้แก่
🔸นายณัฎฐกิตต์ รัตนศรสูงเนิน ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เหตุไฟไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 69,400 บาท
 
เทศบาลตำบลสูงเนิน