เลือกหน้า

เทศบาลตำบลสูงเนิน
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรี ได้รับเกียรติเข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการต้านโรคเบาหวาน โดยความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับกลุ่มกัลยาณมิตร
ณ ศูนย์วิจัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสูงเนิน จังหวันครราชสีมา

เทศบาลตำบลสูงเนิน