เลือกหน้า
วันที่ 9 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสูงเนิน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จังหวัดลพบุรี
เทศบาลตำบลสูงเนิน