เลือกหน้า
วันที่ 7 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบสูงเนิน, คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน 10 ชุมชน ประกอบด้วย
1.ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง
2.ชุมชนบ้านหันสามัคคี
3.ชุมชนประตูน้ำกลางบ้านร่วมใจ
4.ชุมชนบูรพาสามัคคี
5.ชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า-ออมสินพัฒนา
6.ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา
7.ชุมชนญาติเจริญ กม2.
8.ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ
9.เสริมสุขเบญจพัฒนา
10.ชุมชนเบยจวดีร่วมใจ
โดยจะได้มีการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิกและเลขานุการ เพื่อเป็นตัวแทนในการมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาและช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาโครงการต่างๆในชุมชนของเทศบาลต่อไป
เทศบาลตำบลสูงเนิน