เลือกหน้า
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมนางสมบรูณ์ ภิญโญและนายแก้ว พลชาญ ชุมชนบ้านเหล่าโนนค่า-ออมสินพัฒนา เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
เทศบาลตำบลสูงเนิน