เลือกหน้า
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน สำนักปลัด จัดโครงการ “ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับผู้ปกครองและซ้อมอพยพหนีไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสูงเนิน” ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมี นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน, มูลนิธิสว่างแสงธรรม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นและให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เทศบาลตำบลสูงเนิน