เลือกหน้า

วันที่ 24 กรกฎาคม2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบสูงเนิน, คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินการจัดการเลือกคณะกรรมการชุมชน 5 ชุมชน ประกอบด้วย
1.ชุมชนแสงธรรมลำตะคอง
2.ชุมชนบ้านหันสามัคคี
3.ชุมชนประตูน้ำกลางบ้านร่วมใจ
4.ชุมชนบูรพาสามัคคี
5.ชุมชนบ้านเหล่าโนนค่าออมสิน
โดยจะได้มีการเลือกประธานชุมชนและประกาศชื่อคณะกรรมการแต่ละชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาและช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาโครงการต่างๆในชุมชนของเทศบาลต่อไป
ขอขอบคุณชาวชุมชนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในครั้งนี้
เทศบาลตำบลสูงเนิน