เลือกหน้า

 

เทศบาลตำบลสูงเนิน

นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ DIGITAL INFINITY : Smart Living ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ด้านการเกษตรอัจฉริยะ ด้านธุรกิจอาหารท่องเที่ยว เป็นต้น

เทศบาลตำบลสูงเนิน