เลือกหน้า

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโนนค่า-ออมสินพัฒนา ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา ชุมชนเบญจมิตร ที่ได้รับแว่นแก้ไขสายตาโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัด ในกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสูงเนิน ปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลสูงเนิน