เลือกหน้า
วันนี้ 11 กรกฎาคม 2566
นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน สมาชิกสภาและผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปมอบแว่นตาให้กับผูู้สูงอายุในชุมชนแสงธรรมลำตะคองหมู่.3และชุมชนบ้านหันสามัคคีหมู่.1 ที่ได้รับแว่นแก้ไขสายตาโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหามองเห็นไม่ชัด ในกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสูงเนิน ปีงบประมาณ 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน