เลือกหน้า
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลสูงเนิน นำโดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ออกชี้แจงการจัดตั้งชุมชนและหลักเกณฑ์การเลือกคณะกรรมการชุมชน การรวมเขตชุมชนเพื่อการเลือกกรรมการชุมชน ชุมชนสุขาวดีและชุมชนเบญจมิตร ณ บริเวณถนนมิตรสัมพันธ์หน้าประตูเสือ
เทศบาลตำบลสูงเนิน