เลือกหน้า
วันที่ 2 กรกฎาคม 2566
นายณัฐกาลสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินและสมาชิกสภา ลงพื้นที่ติดตามงานขุดลอกคลองเส้นหน้าอำเภอสูงเนิน เพื่อการระบายน้ำในฤดูฝนและป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนชุมชนสว่างแสงธรรมและชุมชนตะคองหลง
ขอขอบพระคุณหน่วยงานกองบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
เทศบาลตำบลสูงเนิน